# 154 Leprechaun with Shamrock

Flag Sizes:
House - 3 ft x 5 ftMid - 28" x 40"Garden - 12" x 18"
White (Garden)

Size:
Background: