# 48 Pineapple

Flag Sizes:
House - 3 ft x 5 ftMid size - 28" x 40"
Garden - 12" x 18"Lamppost - 10" x 40"
White (Garden)

Size:
Background: