# 292 Christmas Sleigh

Flag Sizes:
House - 3 ft x 5 ftMid - 28" x 40"Garden - 12" x 18"
(Khaki) Garden

Size:
Background: